मे १७, २०१५ मा भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा लिईएका फोटोहरु !

मे १७, २०१५ मा फिप्नाको कार्यालयमा भएको अन्तक्रिया कार्यक्रम “Identity Movement Amidst National Tragedy: The Way Forward” मा लिईएका केहि फोटोहरु:

fipna-interaction-pgm-may-17th-2015-001
fipna-interaction-pgm-may-17th-2015-002
fipna-interaction-pgm-may-17th-2015-003
fipna-interaction-pgm-may-17th-2015-004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *